Audyt podatkowy i due diligence

Audyt podatkowy jest usługą polegającą na sprawdzeniu poprawności rozliczeń podatkowych Klienta. Często ma charakter kompleksowy, czyli dotyczy wielu podatków i kilku lat podatkowych. Może jednak być przeprowadzony tylko w obszarze rocznego CIT czy wybranych okresów rozliczeniowych w VAT lub też przybrać formę analizy konkretnego zagadnienia, jak prawidłowość skorzystania z ulgi podatkowej czy ujmowania wydatków jako kosztów podatkowych – zawsze zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Usługa ta adresowana jest do każdego przedsiębiorcy, który chce zweryfikować prawidłowość obliczenia podatku i składanych deklaracji. Celem przeglądu jest identyfikacja nieprawidłowości i rozpoznanie zagrożeń, ale i obszarów oszczędności podatkowych. Pomaga wpłynąć na zdefiniowanie przyszłych kierunków polityki podatkowej Klienta.

Zakres naszej usługi

W ramach audytu podatkowego:

 • sprawdzamy kalkulację podatku,
 • weryfikujemy terminowość i poprawność złożonych deklaracji podatkowych,
 • przeglądamy dokumenty źródłowe (faktury, umowy, listy płac itp.),
 • badamy zapisy w księgach podatkowych (księgach rachunkowych, ewidencji środków trwałych, rejestrach VAT i in.),
 • na bieżąco odpowiadamy na wątpliwości Klientów,
 • identyfikujemy problemy podatkowe i podpowiadamy bezpieczne scenariusze rozwiązań,
 • rekomendujemy zmiany stosowanych procedur podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka podatkowego,
 • podsumowujemy wyniki analizy i rekomendacje w raporcie.

Raport z audytu

Audyt podatkowy każdorazowo kończy raport, który opisuje zdiagnozowane nieprawidłowości oraz przedstawia nasze rekomendacje co do dalszego postępowania, mające na celu usunięcie nieprawidłowości i zniwelowanie zagrożeń podatkowych.

Due diligence

W ramach prowadzonej działalności wiele przedsiębiorstw podlega restrukturyzacji, łączeniu lub dzieleniu na inne podmioty gospodarcze. Podmioty gospodarcze zmieniają właścicieli lub dochodzi do transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pomocna w takich okolicznościach staje się usługa badania due diligence przeprowadzonego w podmiocie, którego może dotyczyć nabycie. Doradztwo w tym zakresie kierujemy do polskich i zagranicznych inwestorów planujących nabyć udziały w spółce lub nabyć przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część, a także zainteresowanych nabyciem nieruchomości, czy też przymierzających się do dokonania każdej innej transakcji i chcących zabezpieczyć swoje interesy poprzez poznanie rzeczywistej kondycji podatkowej podmiotu, który jest przedmiotem zainteresowania inwestora.  

Zakres naszej usługi

Nasza analiza due diligence może być przeprowadzona jako podatkowe due diligence, ale najczęściej jest poszerzona o obszary: rachunkowości, kadr i płac, a także bywa elementem pełnego przeglądu due diligence wykonanego we współpracy z zespołami biegłych rewidentów i prawników rekomendowanych przez DMS TAX lub Klienta. Zatem projekty w zakresie due diligence przeprowadzamy w dedykowanych zespołach interdyscyplinarnych, ukierunkowanych na zbadanie określonych zdarzeń gospodarczych najmocniej wpływających na wyniki finansowe lub bezpieczeństwo prawno-podatkowe przedsiębiorstw.

W ramach podatkowego badania due dilience:

 • oceniamy poprawność rozliczeń we wszystkich obszarach opodatkowania lub w zakresie wybranych podatków, w dłuższych przedziałach czasowych (np. w okresie 5 lat przedawnienia podatkowego) lub tylko w okresach wskazanych przez Klienta,
 • badamy ilość i wyniki przeprowadzonych kontroli podatkowych i zusowskich,
 • sprawdzamy wielkość wykorzystanej pomocy publicznej i otrzymanych dotacji,
 • analizujemy stan zadłużenia wobec organów podatkowych oraz ZUS-u,
 • weryfikujemy toczące się postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, mogące skutkować obowiązkiem dopłaty podatku,
 • przeglądamy umowy z kontrahentami pod kątem występujących niebezpieczeństw podatkowych,
 • końcowo, na podstawie przeglądu udostępnionych dokumentów, identyfikujemy i wskazujemy obszary ryzyk podatkowych.

Raport z due diligence

Podobnie jak w przypadku audytu podatkowego, po wykonaniu podatkowego due diligence przygotowujemy raport, w którym przedstawiamy zdiagnozowane nieprawidłowości ze wskazaniem ryzyk podatkowych ujętych w miarę możliwości także kwotowo.

Dalsze kroki, na podstawie tak przygotowanego raportu, należą do Klienta – Inwestora. Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi w zakresie indywidualnie wybranym przez Państwa.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.