TaxALERT 6 czerwca 2022

Odwołanie stanu epidemii a wpływ na kwestie podatkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2022 poz. 1025) stan epidemii zastąpiony został stanem zagrożenia epidemicznego. Powoduje to, że część ulg i preferencji, wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną, przestaje już obowiązywać, zaś niektóre z nich utrzymają się do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Raportowanie MDR krajowych 

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zawieszony został bieg terminu obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Bieg terminu tego obowiązku ruszy więc na nowo po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Na ten moment bieg terminów pozostaje więc wciąż zawieszony, w związku z przejściem stanu epidemii, w stan zagrożenia epidemicznego.

Termin wydania interpretacji podatkowych

Przedłużeniu uległ trzymiesięczny termin rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej o kolejne 3 miesiące. Tym samym termin oczekiwania wynosi 6 miesięcy do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Oznacza to, że na ten moment termin ten nie ulega zmianie, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zwolenie z podatku od przychodów z budynków

Od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany, podatnicy zwolnieni są z po-datku od przychodów z budynków. Tym samym, wraz z odwołaniem stanu epidemii, od 1 czerwca 2022 r., powróci obowiązek opodatkowania przychodów z budynków.

Certyfikat rezydencji

W okresie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego oraz 2 miesiące po ich odwołaniu płatnik ma możliwość uwzględniania certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności, jeżeli okres 12 miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania tych stanów, posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje w nim zawarte nie budzą wątpliwości co do stanu faktycznego oraz posługiwania się certyfikatem rezydencji obejmującym rok 2019 lub 2020, jeżeli podatnik oświadczy o aktualności tych danych. Preferencje te obowiązują zarówno w stanie epidemii, jak i stanie zagrożenia epidemicznego, a więc w tej kwestii po 16 maja nic nie ulegnie zmianie.

Limity niektórych zwolnień przedmiotowych

Do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii podwyższone zostały limity zwolnienia przedmiotowego:
zapomóg, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji do 3 000 zł; zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych – do 10 000 zł;
Do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii podwyższone zostały limity zwolnienia przedmiotowego:  wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do 2 000 zł;
dopłat do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do 3 000 zł.

Limity te przestaną obowiązywać w związku z odwołaniem stanu epidemii, przy czym w dwóch pierwszych przypadkach od 2023 r., zaś w dwóch kolejnych dopiero od 2024 r.

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek nieznajdujący się na tzw. białej liście, przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Przepis ten obowiązuje zarówno w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, jak i stanu epidemii. W związku z tym, termin 14-dniowy wciąż będzie obowiązywał.

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Towary te to w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. Preferencja ta obowiązywać będzie jednak tylko do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii, a więc od 1 czerwca nie będzie już takiej możliwości.

Odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

W okresie stanu epidemii podatnicy PIT/CIT mogli od podstawy obliczenia podatku odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwoła-no stan epidemii na rzecz niektórych instytucji oraz odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będą-ce laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 m.in. organom prowadzącym placówki oświatowe. Odliczeniu, w zależności od terminu przekazania darowizny podlega kwota odpowiadająca 200% lub 150% wartości darowizny. Prawo do odliczenia tych darowizn wygaśnie w miesiącu odwołania stanu epidemii, a więc od 1 czerwca 2022 nie będzie już można skorzystać z tego odliczenia.

IP BOX

Podatnicy osiągający kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, w czasie stanu epidemii mogą stosować stawkę 5% przy obliczaniu zali-czek na podatek od dochodów osiąganych w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii w przypadku podatników CIT oraz osiąganych w okresie od 2020 r. do koń-ca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii w przypadku podatników PIT. Oznacza to, że z ww. preferencji podatnicy CIT i PIT będą mogli skorzystać do końca 2022 r.

Ulga B+R

Podatnicy mają możliwość odliczania kwalifikowanych kosztów ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 ponoszonych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, również od do-chodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, w trakcie roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwoła-no stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, w przypadku podatników CIT oraz ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii, w przypadku podatników PIT.
Tym samym, ze wskazanego prawa podatnicy CIT i PIT będą mogli skorzystać do końca 2022 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

This site is registered on wpml.org as a development site.