TaxALERT 30 marca 2022

Dnia 24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło reformę Polskiego Ładu. Projektowane zmiany mają być dla podatników korzystne lub neutralne, a więc mają zniwelować negatywne skutki dla podatników powstałe w wyniku Polskiego Ładu. Konsultacje w sprawie projektu ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw mają potrwać od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r., zaś wejście w życie prezentowanych zmian planowane jest na 1 lipca 2022 r.

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12%

Proponowane zmiany przewidują obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, których roczne przychody nie przekroczą 120 tys. zł (I próg podatkowy). Zmiana ma dotyczyć pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów oraz niektórych przedsiębiorców. Kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł, jak i kwota progu podatkowego 120.000 zł  pozostaje bez zmian.

Wprowadzenie limitowanego odliczenia z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych przysługiwać będzie podatnikom, rozliczającym się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej do określonego limitu:

podatek liniowy – roczny limit 8.700 zł – pomniejszenie dochodu (odliczenie w formie KUP). Kwota ta będzie waloryzowana corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Finansów;

ryczałt ewidencjonowany – roczny limit 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne –  pomniejszenie przychodu;

karta podatkowa – roczny limit 19% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – pomniejszenie podatku.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wprowadzona została tzw. ulga dla klasy średniej. Zgodnie z projektowanymi przepisami ma zostać ona zlikwidowana, z zastrzeżeniem, że w zeznaniu rocznym za 2022 r. podatnik będzie mógł z niej skorzystać. Dotyczyć to ma podatników, dla których skorzystanie z ulgi dla klasy średniej będzie bardziej korzystane niż rozliczenie na nowych zasadach.

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku

Wraz ze zmniejszeniem stawki PIT z 17% do 12%, pomniejszeniu ulegnie również kwota zmniejszająca podatek – do 3.600 zł rocznie (tj. 300 zł w miesiącu). Projekt ustawy przewiduje, że osoby które otrzymują przychody z więcej niż jednego źródła (tzw. wieloetatowcy) będą mogli upoważnić do odliczania tej kwoty trzech pracodawców. Kwota ta rozłoży się wówczas proporcjonalnie – 300 zł odliczenia u jednego pracodawcy, 2×150 zł w przypadku wskazania dwóch pracodawców oraz 3×100 zł przy wskazaniu trzech pracodawców.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami, w rozliczeniu za 2022 r. rodzice samotnie wychowujący dzieci, ponownie będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jednocześnie wspólne rozliczenie ma zastąpić ulgę dla samotnego rodzica, wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu, która umożliwiała odliczenie od podatku kwoty 1500 zł.

Zwiększenie kwoty dochodu jakie może osiągnąć dziecko, bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców

Projektowana zmiana przewiduje zwiększenie kwoty dochodu, jakie może osiągnąć dziecko, aby rodzice mogli w rozliczeniu rocznym skorzystać z tzw. ulgi na dziecko. Kwota ta ma wzrosnąć z 3089 zł do 16 061,28 zł (do 12-krotność renty socjalnej).

Renty małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców

Kolejna preferencja podatkowa dla rodzin przewiduje, że osoby małoletnie otrzymujące renty będą traktowane jak osobni podatnicy, a tym samym będą mogły korzystać z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł).

Objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami podatkowymi

Projekt przewiduje rozszerzenie tzw. zerowych ulg o zasiłki macierzyńskie. Oznacza to, że zasiłki macierzyńskie zostaną objęte ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących emerytów. Otrzymywane zasiłki nie będę więc, do kwoty 85 528 zł, rodziły obowiązku podatkowego.

Wydłużenie terminu JPK_PIT i JPK_CIT

 Projekt przewiduje wydłużenie terminu na przekazanie JPK_PIT i JPK_CIT do 2025 r.

Rezygnacja z ulgi na zabytki

Od 2023 r. podatnicy nie skorzystają już z ulgi na zabytki. Powodem tej zmiany są, jak wskazuje Ministerstwo, liczne uwagi na temat braku uzasadnienia dla odliczania od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych przez zazwyczaj bardzo zamożnych podatników na zakup i modernizację zabytkowych obiektów.

Rezygnacja z tzw. ulgi abolicyjnej

Podatnicy nie będą mieli już możliwości zgłoszenia nieopodatkowanego dochodu i opłacenia preferencyjnego podatku (8% od dochodu lub 2% od majątku).

Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Projekt ustawy zakłada uchylenie od 1 lipca 2022 r. obowiązku nałożonego na płatników wyliczania w trakcie 2022 r. zaliczek również według zasad obowiązujących do końca 2021 r., czyli uchylenie tzw. mechanizmu rolowania zaliczek wdrożonego do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

This site is registered on wpml.org as a development site.