TaxALERT 21 kwietnia 2022

Zmiany w podatku u źródła (WHT) wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu

Wraz z wejściem w życie „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została, wielokrotnie odkładana w czasie, nowelizacja przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła (dalej: WHT). Od stycznia 2022 r. zmianie uległy regulacje dotyczące m.in. mechanizmu „pay and refund”, opinii o stosowaniu zwolnienia, oświadczeniu kierownika jednostki, należytej staranności, definicji rzeczywistego właściciela oraz certyfikatu rezydencji.

Mechanizm „pay and refund”

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony został nowy mechanizm poboru WHT, czyli tzw. „pay and refund”. Mechanizm ten stosowany jest wyłącznie w stosunku do przychodów osiąganych przez nierezydentów w Polsce z tytułu dywidend, odsetek oraz opłat licencyjnych, przy czym tylko wtedy, gdy powyższe płatności dokonywane są na rzecz podmiotów powiązanych, a ich łączna wartość przypadająca na rzecz jednego podmiotu przekroczy w danym roku 2 mln zł. Polscy płatnicy po spełnieniu powyższych warunków są zobowiązani do poboru podatku u źródła według stawek standardowych (19% lub 20%).

Opinia o stosowaniu preferencji

Dotychczas obowiązująca opinia o stosowaniu zwolnienia została zastąpiona opinią          o stosowaniu preferencji. Ubiegać się o nią może zarówno płatnik, jak i podatnik w celu potwierdzenia, że w stosunku do wypłat określonych należności, możliwe jest stosowanie preferencyjnych zasada opodatkowania. Na podstawie opinii o stosowaniu preferencji można więc zastosować zwolnienie wynikające z ustawy o CIT, niższą stawkę WHT lub zrezygnować z poboru podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie płatnika

Mechanizm „pay and refund” nie będzie miał zastosowania, jeżeli kierownik jednostki złoży oświadczenie, że posiada wymagane przez przepisy prawa podatkowego dokumenty dla zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania tych preferencji.

Należyta staranność

Prawo płatnika do zastosowania niżej stawki WHT lub całkowitego niepobrania podatku na podstawie przepisów szczególnych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, uwarunkowane jest zachowaniem przez niego należytej staranności, która dotychczas oceniana była na podstawie charakteru i skali działalności płatnika. Wraz z wejściem w życie Nowego Ładu, do oceny dochowania należytej staranności bierze się pod uwagę również powiązania między podatnikiem, a płatnikiem. Oznacza to, że w transakcjach między podmiotami powiązanymi oczekuje się zachowania wyższych standardów należytej staranności.

Zmiana definicji rzeczywistego właściciela

Zmianie uległa definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner), którym według nowego brzmienia nie może być podmiot, będący przedstawicielem lub pośrednikiem, zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, który ponadto otrzymuje należności dla własnych korzyści, ma wpływ na ich przeznaczenie i ponosi ekonomiczne ryzyko ich utraty.

Kopia certyfikatu rezydencji

W ramach Nowego Ładu wprowadzono możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji, bez względu na przedmiot i wartość transakcji, jednak tylko wtedy, gdy kopia nie budzi wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

This site is registered on wpml.org as a development site.