TaxALERT 13 września 2022

Slim VAT 3: projekt zmian podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 4 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3.  Do końca sierpnia trwały konsultacje publiczne, teraz projekt trafił pod obrady rządu. Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie. Projekt przewiduje m.in. liczne uproszenia w zakresie rozliczania VAT.  Poniżej zostały zaprezentowane najistotniejsze zmiany wynikające z projektu.

Zwiększenie limitu sprzedaży dla małych podatników

Jedną ze zmian  przewidywaną w projekcie Slim VAT 3  jest podwyższenie limitu wartości sprzedaży dla tzw. małego podatnika do 2 mln euro. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. Status małego podatnika umożliwia m.in. stosowanie metody kasowej oraz kwartalne rozliczanie podatku VAT.

Rezygnacja z obowiązku otrzymania faktury przy WNT

Kolejnym uproszczeniem jest rezygnacja z wymogu otrzymania  faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w terminie 3 miesięcy, uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta spowoduje, że podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą mogły być rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie dla podatników neutralny, bez konieczności spełnienia warunku otrzymania faktury.

Doprecyzowanie zasad stosowania kursów walut przy fakturach korygujących

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy VAT ma być dodany nowy art. 31b odnoszący się do przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących.

W przypadku korygowania faktur wystawianych w walutach obcych, przedsiębiorca będzie miał obowiązek zastosować przy korekcie ten sam kurs wymiany waluty co przy pierwotnym dokumencie (dotyczy to zarówno faktur korygujących in plus i in minus).

Natomiast w przypadku zbiorczych faktur korygujących przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zastosowania pierwotnego kursu walut do każdej z korygowanych transakcji. Przeliczenia na złote podatnik dokona według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Ponadto projekt wskazuje, iż w przypadku gdy udzielono opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczonych usług wykonanych w danym okresie na rzecz podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy VAT, udokumentowanych fakturą dotyczącą tego okresu, przeliczenia na złote podatnik dokonuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury.

Warunkowa rezygnacja z wystawiania faktur zaliczkowych

Nowe przepisy zakładają rezygnację z obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał tą zapłatę (z zastrzeżonymi przypadkami). W obecnym stanie prawnym podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę zaliczkową w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności.

Obniżenie sankcji w VAT

Pakiet Slim VAT 3 przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie sankcji VAT. Obecnie obowiązujące wysokości dodatkowego zobowiązania tj. 15%, 20% lub 30%, staną się od nowego roku stawkami maksymalnymi. Ponadto organy podatkowe przy ustalaniu wysokości dodatkowego zobowiązania będą brały pod uwagę m.in.: okoliczności powstania nieprawidłowości, rodzaj i stopień naruszenia obowiązku, wagę i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości, kwotę stwierdzonych nieprawidłowości.

Ujednolicenie Wiążących Informacji

Organem właściwym do wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Ponadto zapowiedziano ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA.

Rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych możliwych do opłacenia z rachunku VAT

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych rodzajów należności publicznoprawnych, które będą mogły być opłacane ze środków znajdujących się na rachunku VAT. Będą to m.in.: podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej) oraz podatek tonażowy.

Projekt umożliwia także przekazywanie środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o VAT zamiast dołączenia do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika paragonu fiskalnego w postaci papierowej, możliwe będzie pozostawienie w dokumentacji numeru paragonu w postaci elektronicznej oraz numeru unikatowego kasy rejestrującej.

Projekt przewiduje również, iż w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik będzie mógł zostawić w dokumentacji zamiast paragonu fiskalnego w postaci papierowej dotyczącego tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę – numer paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej oraz numer unikatowy kasy rejestrującej.

Zmiany w rozliczaniu WDT

Nowe przepisy doprecyzowują okres, w jakim powinno nastąpić wykazanie danej transakcji jako WDT w przypadku, gdy podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające WDT po upływie 3 miesięcy. Zgodnie z proponowaną zmianą, dana transakcja miałaby być wówczas deklarowana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zmiany w systemie proporcji odliczania podatku VAT w sprzedaży mieszanej

Projekt zmian przewiduje zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%. W aktualnym brzmieniu przepisów kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji wynosi 500 zł i od nowego roku ma zostać zwiększona do 10 000 zł.

Projekt zakłada również likwidację obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają  w danym roku wykonywanie działalności i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten sposób określenia proporcji został zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Jacek Dobrucki – Partner, Doradca podatkowy
Żaneta Bugla – Manager ds. podatków, Doradca podatkowy

This site is registered on wpml.org as a development site.