TaxALERT 1 lipca 2022

Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany w obszarze PIT i ZUS od 1  lipca 2022

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, od 1 lipca wchodzą w życie zmiany niektórych przepisów dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1265). Ustawa wejdzie w życie od 1 lipca 2022, ale niektóre z jej przepisów będą obowiązywać z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2022.  Część wprowadzonych zmian będzie można więc uwzględnić w rozliczeniu za cały 2022 rok.

Obniżenie stawki PIT z 17 do 12%

Kluczową zmianą jest obniżenie stawki podatku z 17 do 12% dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Zmiana dotyczy więc przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów, których roczne przychody nie przekroczą 120 tys. zł. Nowa stawka będzie obowiązywać przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r., ale w rozliczeniu rocznym będzie miała zastosowanie już od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W związku z obniżką stawki podatku do 12% od 1 lipca 2022 r. zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Likwidacja będzie dotyczyła całego 2022 r., co oznacza, że w zeznaniu podatkowym za 2022 r. podatnik powinien rozliczyć się z zastosowaniem nowej skali podatkowej i bez ulgi dla klasy średniej. Wyjątkowo będzie można z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022, jeżeli niższa stawka podatku okaże się mniej korzystna. Tzw. hipotetyczny podatek wyliczany będzie przez urząd skarbowy, zaś  różnica pomiędzy kwotą należnego podatku, a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej, będzie zwracana podatnikowi.

Możliwość częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową będą mogli do określonego limitu odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana nie dotyczy osób rozliczających się na skali podatkowej.

 • Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli rocznie odliczyć od dochodu 8 700 zł w 2022 r.;
 • Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mogli odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
 • Podatnicy opodatkowani kartą podatkową będą mogli odliczyć 19% zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku

Wraz ze zmniejszeniem stawki podatku do 12% zmniejszeniu ulegnie również wysokość kwoty zmniejszającej podatek do 3 600 zł rocznie (tj. 300 zł w miesiącu). Ponadto podatnicy osiągający dochody z więcej niż jednego źródła będą mogli upoważnić do odliczania tej kwoty trzech pracodawców. Co istotne, od 1 stycznia 2023 r. z kwoty wolnej od podatku będą mogli skorzystać również podatnicy uzyskujący przychody z umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło).

Rozliczenie rodziców samotnie wychowujących dziecko

W rozliczeniu rocznym za 2022 r. przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Tym samym przestaje obowiązywać wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w postaci odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym 1 500 zł.                       

Ujednolicone terminy składania zeznań rocznych

Wydłużony zostaje termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S (a więc dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) do 30 kwietnia roku następnego. Termin ten zostaje więc ujednolicony z terminem składania innych formularzy PIT. Skrócony natomiast został termin płatności ryczałtu za grudzień i IV kwartał do 20 stycznia. Zmiany te obowiązywać będą już w rozliczeniu za rok 2022.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

W związku z obniżeniem od 1 lipca 2022 r. stawki PIT, wyjątkowo podatnicy będą mogli w trakcie roku dokonać zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego i ryczałtu na skalę podatkową. W przypadku zmiany z podatku liniowego, zmiany tej należy dokonać w rozliczeniu rocznym za 2022 r. na formularzu PIT-36 (w miejsce PIT-36L). W przypadku ryczałtowców przewidziano dwie możliwości dokonania zmiany:

 • ze skutkiem od lipca 2022 r. dla podatników opodatkowanych na zasadzie ryczałtu, którzy nie złożyli w 2022 r. oświadczenia o rezygnacji poprzez oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w okresie 1 lipca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Termin na złożenie oświadczenia upływa 22 sierpnia 2022 r. Wówczas za okres styczeń – czerwiec 2022 r. podatnik będzie dalej stosował ryczał, zaś w okresie lipiec – grudzień 2022 r. skalę podatkową, a w rozliczeniu rocznym złoży odpowiednio dwa zeznania tj. PIT- 28 i PIT-36;
 • w odniesieniu do całego roku 2022, gdy podatnik podejmie taką decyzję po zakończeniu roku podatkowego i złoży w tym celu zeznanie roczne PIT-36.

Zmiany w ulgach

 • Rozszerzony zostaje katalog ulg, korzystających ze zwolnień podatkowych do kwoty 85 528 zł rocznie (ulga dla rodzin 4+, ulga dla młodych, ulga na powrót, oraz ulga dla pracujących seniorów) o zasiłki macierzyńskie;
 • Podniesiony zostaje limit dochodu pełnoletniego dziecka do 16 061,28 zł (dotychczas było to 3 089 zł), który uprawnia do preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, skorzystania ze zwolnienia dla rodzin 4+ oraz skorzystania z podatkowej ulgi z tytułu wychowania dzieci;
 • Zlikwidowana zostanie ulga na zabytki, a w związku z tym od 2023 r. podatnicy nie będą już mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o wypadki na zakup zabytkowej nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zakup tej nieruchomości oraz wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane można odliczyć na dotychczasowych zasadach do końca 2022 r.;

Pozostałe zmiany

 • Objęcie prokurentów obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (zmiana obowiązująca od stycznia 2022 r., teraz doprecyzowana);
 • Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej (zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.)
 • Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej organizacjom pożytku publicznego z 1 do 1,5%;
 • Wydłużenie terminu na przekazanie JPK_PIT i JPK_CIT do 2025 r.;
 • Podwyższenie kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania w kontekście składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 300 zł na 500 zł;
 • Zwiększenie kwoty wolnej od podatku od świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4 500 zł (obecnie jest to 3 000 zł).

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Jacek Dobrucki – Partner, Doradca podatkowy
Żaneta Bugla – Manager ds. podatków, Doradca podatkowy

This site is registered on wpml.org as a development site.