TaxALERT 1 kwietnia 2020

Przekazujemy Państwu podsumowanie w zakresie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej oraz dotychczas uchwalonych aktów wykonawczych.

Stanowią one w szczególności wynik prac nad nowelizacją ustawy z  dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Informacje przedstawione zostają w podziale na rodzaj/ rozmiar prowadzonej działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy

Praca i ubezpieczenia:

 • Dopłaty do wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) na okres 3 m-cy od daty złożenia wniosku – przestój:

– warunek: spadek obrotów gospodarczych oraz brak zaległości podatkowych oraz w ZUS do końca III kwartału 2019 r.;

– wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym  w następstwie COVID-19; przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

– świadczenie wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego, tj. okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

– wynagrodzenie pracownika może być obniżone o max 50%, nie może być jednak niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;

–  dofinansowanie obniżonego wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);

– brak dofinansowania do wynagrodzeń, których wysokość wynosiła 15.861 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

– zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników,  w którym określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego;

– przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

 • Dopłaty do wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na okres 3 m-cy od daty złożenia wniosku – obniżony wymiar czasu pracy o 20%:

– warunek: spadek obrotów gospodarczych oraz brak zaległości podatkowych oraz w ZUS do końca III kwartału 2019 r;

– wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19; przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

– wymiar czasu pracy nie może być obniżony więcej niż do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2.600 zł brutto);

– dofinansowanie połowy wynagrodzenia, lecz w wysokości nie większej niż 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);

– brak dofinansowania do wynagrodzeń, których wysokość wynosiła 15.861 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

– zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników,  w którym określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonej wymiaru czasu pracy;

– przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

 • Elastyczne formy czasu pracy poprzez możliwość:
  – ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin, oraz nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
  – zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy;
  – zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę;

– warunek: spadek obrotów gospodarczych, brak zaległości podatkowych oraz w ZUS do końca III kwartału 2019 r.;

– przekazanie kopii porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni od dnia zawarcia porozumienia.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się:

 • spadek sprzedaży przynajmniej o 15 % w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po dniu 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych miesięcy 2019 roku

lub

 • spadek sprzedaży o nie mniej niż 25 % obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca (po 1.01.2020 r.) w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Podatki

 • Rozliczenie straty podatkowej poniesionej w roku 2020 z dochodem uzyskanym w 2019 r., do kwoty 5 mln zł:

– warunek: przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do roku 2019 r.;

– konieczność złożenia korekty zeznania za rok 2019 po złożeniu zeznania za 2020 r.

 • Odroczenie płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień do 01.06.2020 r. Warunkiem jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 • Odroczenie płatności minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków będących środkami trwałymi o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł do 20.07.2020 r.:

– warunek: spadek przychodów o 50% w porównaniu do miesiąca roku poprzedniego.

 • Preferencyjne odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.
 • Odroczenie ulgi za tzw. złe długi na rok 2020 w zakresie podatków dochodowych:

warunek: poniesienie przez podatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz uzyskanie w danym okresie rozliczeniowym przychodów  niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek za okres marzec – grudzień 2020 w podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego::

warunek: poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Podatek od nieruchomości – jednostki samorządu terytorialnego mogą zdecydować o zwolnieniach z podatku od nieruchomości za część 2020 r.
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm na dzień 01.07.2020 r.
 • Przedłużenie terminu wejścia w życie nowych stawek VAT (matryca VAT) do 1.07.2020 r.
 • Przedłużenie terminu na zgłoszenie przelewu na rachunek bankowy spoza białej listy z 3 na 14 dni.

Pozostałe

 • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego do dn. 30.06.2020 r.
 • Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych do 30.06.2020 r.
 • Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych (m.in. w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych).
 • Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia pracowniczych planów kapitałowych dla średnich przedsiębiorstw o 9 miesięcy, tj. do 01.10.2020 r.
 • Przesunięcie terminu na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dn. 13.07.2020 r.
 • Przesunięcie o 2 m-ce terminu na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 i wpłaty należnego podatku.
 • Przedłużenie o 2 m-ce terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne:

– przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS do końca III kwartału 2019 r. a ni nie występują przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

– dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 m-ce;

– obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania i po zakończeniu przez okres równy temu finansowaniu;

– spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj. zmniejszenie sprzedaży obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy przypadających po dn. 01.01.2020 r. w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;

– dofinansowanie w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej:

30%Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
50%Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
80%Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

– dofinansowanie wypłacane jest miesięcznie, warunkiem jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu  pracowników objętych umową oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne;

– wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przedsiębiorca zatrudniający więcej niż 9 osób – składki ZUS

 • Reguły ogólne: wniosek o odroczenie płatności składek na ZUS na okres 3 miesięcy.
 • Zwolnienie z tzw. opłaty prolongacyjnej przy wniosku o odroczenie płatności.

Mikroprzedsiębiorca

 • Zwolnienie ze składek na ZUS przez okres 3 miesięcy w przypadku płatnika składek, który na dzień 29.02.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (nieopłacone składki za okres marzec – maj).
 • Pożyczka do 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy – oprocentowanie 0,05 stopy redyskonta weksli w NBP. Przyznawana na okres 12 miesięcy w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku utrzymania przez 6 m-cy wszystkich zatrudnionych na dzień 29.02.2020 r. pożyczka wraz odsetkami podlega umorzeniu.

Pozarolnicza działalność gospodarcza / umowa cywilnoprawna

 • Świadczenie postojowe – przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.

– Działalność gospodarcza

Jednorazowe świadczenie w kwocie 80% wynagrodzenia minimalnego (2.080 zł).

 • Działalność gospodarcza nie została zawieszona, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 15.681 zł
 • Działalność gospodarcza została zawieszona po 31.01.2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie był wyższy niż 15.861 zł

– Umowa cywilnoprawna

Osoby wykonujące umowę agencyjną , umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług (umowy cywilnoprawne).

Jednorazowe świadczenia postojowego 1.300 zł, chyba że wynagrodzenie w marcu na podstawie umowy było niższe, wtedy kwota wynikająca z wysokości wynagrodzenia.

 • Umowa cywilnoprawna zawarta przed dn. 1.02.2020 r.
 • Przychód z ww. umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 15.681 zł

Świadczenia postojowe są zwolnione z podatku dochodowego.

 • Zwolnienie ze składek na ZUS przez okres 3 miesięcy dla przedsiębiorcy

– warunek: przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15.681 zł

 • Dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8.
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy na okres nie dłuższy niż 3 m-ce.

Mamy nadzieję, iż powyższe informacje będą dla Państwa pomocne. Przyjmujemy, iż staną się one podstawą do dalszej dyskusji.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem. Wspólnie dobierzemy zestaw działań, który będzie najbardziej adekwatny do obecnej sytuacji w Państwa firmie.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

This site is registered on wpml.org as a development site.