top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 30 września 2013

2013-09-30

Zmiany w podatku VAT od 1 października 2013 r.

Z dniem 1 października 2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie VAT wprowadzone uchwaloną przez Sejm w dniu 26 lipca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1027).

Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w zakresie handlu tzw. „towarami wrażliwymi” (wyroby stalowe, paliwo, nieobrobione złoto).

Nowelizacja zakłada solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy VAT. Odpowiedzialność nabywcy dotyczy części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Nowelizacja ogranicza możliwość kwartalnego rozliczania VAT w przypadku handlu tymi towarami, rozszerza katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11, do których ma zastosowanie „odwrotne obciążenie” oraz zwiększa zakres stosowania zwolnienia do przekazywanych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania kontrahenta ma zastosowanie jeżeli:

Wyłączenia (wyjątki) od odpowiedzialności solidarnej:

a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

a) podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony w wykazie „podmiotów rzetelnych” (art. 105c ustawy VAT) prowadzonym przez MF (i dostępnym w BIP MF),

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy VAT, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Wysokość kaucji gwarancyjnej

Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna od-powiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot dokonujący dostawy w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł.

Okres rozliczeniowy

Podatnicy dokonujący dostawy „towarów wrażliwych” wymienionych w załączniku nr 13, u których wartość sprzedaży tych towarów przekroczyła miesięcznie kwotę netto w wysokości 50 000 zł w danym kwartale lub poprzedzających go czterech kwartałach, nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.

Kwartalnego rozliczania nie zostali pozbawieni jedynie podatnicy, jeżeli łączna wartość dostaw „towarów wrażliwych” bez kwoty po-datku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z ww. okresów kwoty 50 000 zł, a jeżeli prze-kroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Odwrotne obciążenie

Rozszerzono również katalog towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 uVAT, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (załącznik nr 11 do ustawy VAT). Odwrotne obciążenie będzie dotyczyło również m.in. surowców wtórnych z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, z papieru i tektury.

Większy zakres stosowania zwolnienia do przekazywanych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Z dniem 1 października 2013 r. objęto zwolnieniem również firmy handlowe przekazujące produkty spożywcze na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przepisy w dotychczasowym brzmieniu zwalniały jedynie producentów tych wyrobów (art. 43 ust. 1 pkt 16 uVAT).

Zwolnienie powyższe stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxALERT 30 września 2013

Pełna treść zmian:

Dz.U.2013 poz.1027

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions