top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 27 lutego 2014

2014-02-27

Zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014 r. w  zakresie odliczania VAT od pojazdów samochodowych / Celowa procedura dotycząca używania samochodów

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w ustawie VAT wprowadzone ustawą z dnia 7 lutego  2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicze zmiany dotyczyć będą odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Nowelizacja zakłada wprowadzenie 50% odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy podatku VAT od paliwa, bowiem w tym przypadku 50% odliczenie będzie przysługiwać dopiero począwszy od 1 lipca 2015 r.

Wprowadzane zmiany są na tyle istotne, że podatnicy, niezależnie od wcześniejszych okresów, powinni rozważyć wdrożenie procedury regulującej całość zagadnień związanych z używaniem samochodów, uwzględniającej także okresy przejściowe poszczególnych zmian.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w podatku VAT, które zostaną wprowadzone powołaną ustawą nowelizującą.

Definicja pojazdu samochodowego

Przez pojazd samochodowy rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Odliczenie 50% podatku VAT

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 uVAT stanowić będzie 50% kwoty podatku wynikającej m.in. z faktury otrzymanej od podatnika. Nowelizacja nie wprowadzi żadnego ograniczenia kwotowego, jak to było dotychczas.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zaliczane będą wydatki dotyczące:

Pełne prawo do odliczenia VAT

Ustawa zakłada, że pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej, a także w przypadku pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Pojazdy samochodowe będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

Na podatnikach planujących wykorzystywać pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których będą obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, ciążyć będzie również obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą  pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W przypadku niezłożenia informacji w terminie, uznawać się będzie iż pojazd samochodowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Nowelizacja wskazuje jednocześnie, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia wzór informacji, do której złożenia zobowiązany będzie podatnik.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Nowelizacja zakłada, iż ewidencję przebiegu pojazdu będzie trzeba prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie będzie konieczne w przypadku pojazdów samochodowych:

Ustawa nowelizująca określa również elementy jakie powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu, z rozróżnieniem sytuacji gdy pojazd samochodowy będzie również udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika.

Korekta podatku VAT przy zmianie wykorzystywania pojazdu samochodowego

Nowelizacja określa również przypadki kiedy podatnik będzie zobowiązany bądź uprawniony do korekty podatku naliczonego, w sytuacji zaistnienia zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Ustawa zakłada, iż w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

Natomiast w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł powyższe korekty będą dokonywane, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.

Jednakże należy wskazać, iż przepis zawierający powyższe regulacje będzie miał zastosowanie do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wyłączenie prawa do odliczenia VAT od paliwa do dnia 30 czerwca 2015 r.

Nowelizacja zakłada, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie będzie się stosować do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

Powyższe wyłączenie nie będzie dotyczyć pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wyłączenie opodatkowania użytku prywatnego

Nowelizacja również zakłada, iż użycie przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. przed dniem 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których przysługiwało mu ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT (kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60%, nie więcej niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 uVAT nie będzie miał w tym przypadku zastosowania.

Leasing – kontynuacja prawa do pełnego odliczenia podatku VAT

Nowelizacja wprowadza, analogiczne do obowiązujących od 1 stycznia 2011 r., warunki zachowania prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem najmu dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem jej wejścia w życie (1 kwietnia 2014 r.), w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień jej wejścia w życie kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku VAT wykazanego w fakturze.

Warunkiem zachowania pełnego prawa do odliczania VAT od samochodów będących przedmiotem najmu (leasingu) będzie:

Dodatkowo wskazujemy również, iż konsekwencją zmian w podatku VAT są odpowiednie zmiany dostosowawcze w ustawie o PIT, a nie można wykluczyć, że również w ustawie o CIT czy w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych lub dodatkowych informacji w zakresie wprowadzanej przez DMS TAX procedury dotyczącej używania samochodów, prosimy o kontakt, wysyłając e-mail wraz ze wskazaniem istniejących wątpliwości lub zagadnienia do opracowania.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf.

TaxALERT 27 lutego 2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions