top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Kapitalizacja odsetek bez wpływu na koszty

2009-10-20

Spółka, która pożyczyła pieniądze od jedynego udziałowca i w umowie postanowiła, że odsetki będą kapitalizowane, nie uniknie ograniczeń dotyczących cienkiej kapitalizacji.

Tak wynika z wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (sygn. III SA /Wa 960 /09).

Uznał on, że w takiej sytuacji kapitalizację trzeba traktować jak wypłatę.

Sprawa była wynikiem wniosku o interpretację, z którym wystąpiła firma Ruukki sp. z o.o. Otrzymuje ona pożyczki od jedynego udziałowca, spółki z Finlandii. Przekraczają one trzykrotność wartości kapitału zakładowego polskiej spółki.

Co do zasady mają więc do nich zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów części odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego w niej nie mniej niż 25 proc. udziałów albo udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25 proc. udziałów, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec nich i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale takiego udziałowca osiągnie łącznie trzykrotność kapitału zakładowego spółki. Wtedy właśnie nie zalicza się do kosztów podatkowych odsetek w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia określoną na dzień zapłaty odsetek.

Przy interpretacji przepisów nie można się opierać tylko na literalnym ich brzmieniu

Wnioskodawca uważa jednak, że jego to ograniczenie (tzw. cienka kapitalizacja) nie dotyczy. To dlatego, że zgodnie z zawartą przez niego umową pożyczki odsetki podlegają kapitalizacji. Skoro więc nie dochodzi do ich wypłaty, to nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Jednocześnie spółka stwierdziła,
że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w momencie kapitalizacji odsetki stają się jej kosztem. W myśl tego przepisu nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Poproszona o interpretację izba skarbowa zgodziła się, że w momencie kapitalizacji firma może zaliczyć odsetki do kosztów. Uznała jednak, że w takiej sytuacji znajdują także zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. To dlatego, że kapitalizacja jest formą zapłaty. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie.

– W innych przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych ustawodawca różnicuje pojęcia zapłaty i innych form uregulowania zobowiązania. Nie można się więc zgodzić ze stanowiskiem, że ograniczenia dotyczące cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie do kapitalizacji odsetek. Gdyby ustawodawca tak chciał, to wyraźnie zapisałby to w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT – powiedział Paweł Świdkiewicz, reprezentujący spółkę doradca podatkowy z firmy DMS TAX.

Sąd nie zgodził się z jego argumentami i oddalił skargę. Podkreślił, że przy interpretacji przepisów nie można się opierać jedynie na literalnym ich brzmieniu.
Nie można więc zapominać o wykładni funkcjonalnej i systemowej. Sąd zauważył,
że gdyby rozumieć przepis tak, jak proponuje to spółka, to łatwo byłoby obejść ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Wystarczyłoby zapisać
w umowie, że odsetki nie będą wypłacane, tylko kapitalizowane.

Z pewnością nie takie były jednak intencje autorów przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita/ Konrad Piłat / 20.10.2009 r.

Wszystkie Publikacje w mediach


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions