top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 11 grudnia 2019

2019-12-19

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na powołanie od dn. 13.10.2019 r. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

W ocenie Ministerstwa Finansów posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania zjawisk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane są:

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego:

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne:

–   sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub

–  w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

1)     w przypadku podmiotu będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

a) osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

b) osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

c) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji podmiotu, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie podmiotu, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

d) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad podmiotem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

e) osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w punktach a), b), c), d) oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2)     w przypadku podmiotu będącego trustem:

a) założyciela,
b) powiernika,
c) nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
d) beneficjenta,
e) inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem;

3)     w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Terminy:

1) do 13 kwietnia 2020 r., jeżeli spółka została wpisana do KRS przed 13.10.2019 r.,

2) nie później niż 7 dni od dnia wpisu do KRS, jeżeli spółka została wpisana do KRS po 13.10.2019 r.


Procedura zgłoszenia:

Zgłoszenia do CRBR dokonuje się w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po przeprowadzonej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia możliwe jest pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Sankcje

– za brak zgłoszenia: do 1 mln zł kary,

– za zgłoszenie nieprawdziwych danych (zgłoszenie zawiera oświadczenie o prawdziwości zgłaszanych informacji): pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Mamy nadzieję, iż powyższe informacje będą dla Państwa pomocne.

W przypadku pojawienia się problemów przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w Państwa spółce lub innych wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Zespół Doradztwa Podatkowego DMS TAX służy wsparciem zarówno w zakresie ustalania beneficjenta rzeczywistego, jak i procedury zgłoszenia. Ponadto Zespół Doradztwa Podatkowego DMS TAX przygotowuje informacje (w j. polskim / j. angielskim / j. niemieckim) wyjaśniające obowiązek dokonania zgłoszenia (w celu uzyskania danych od centrali grupy kapitałowej).

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem  dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail wraz ze wskazaniem istniejących wątpliwości lub zagadnień do opracowania.

TaxALERT 9 października 2019

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions