top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Podręcznik ONZ w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się

2013-08-28

Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęła wytyczne w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się.

Propozycje ONZ zostały sformułowane w podręczniku, który jest odpowiedzią na wyrażaną przez kraje rozwijające się potrzebę stworzenia prostych i przejrzystych wytycznych w zakresie cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji przeprowadzanych w ramach grup międzynarodowych.

Niniejsza publikacja adresowana jest do krajów próbujących wdrożyć zasadę ceny rynkowej do swoich uregulowań dotyczących cen transferowych. Kierując się takim podejściem, kraje te będą mogły dążyć do minimalizacji liczby sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, a także polepszenia postrzegania przez potencjalnych inwestorów klimatu inwestycyjnego panującego w danym państwie.

Intencją autorów wytycznych było skupienie się na praktycznych aspektach zagadnienia cen transferowych, a także zachęcenie krajów rozwijających się do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu międzynarodowych przepisów dotyczących cen transferowych.

Wytyczne mają pomóc w całościowym zrozumieniu zagadnienia cen transferowych oraz zwiększyć zaufanie między podatnikami a organami podatkowymi, zarówno poprzez wskazanie drogi wyeliminowania pewnych problemów, jak i szybszego ich rozwiązywania.

Ponadto na potrzeby wytycznych stworzono termin mis-pricing (błędna cena) oznaczający cenę, która nie jest zgodna z zasadą ceny rynkowej.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla decydentów i urzędników dotyczące zastosowania zasady ceny rynkowej, jednak nie ma ona charakteru nakazowego.
W szczególności w wytycznych uwzględniono fakt, że potrzeby oraz możliwości krajów w zakresie uregulowań dotyczących cen transferowych będą ewoluować. Dlatego też kraje rozwijające się powinny korzystać z wcześniejszych doświadczeń  krajów rozwiniętych.

Wytyczne wskazują także w jaki sposób podejście do cen transferowych, opierające się na zasadzie ceny rynkowej, może działać efektywnie w krajach rozwijających się, poprzez zapewnienie osiągania uczciwego i przewidywalnego wyniku finansowego podmiotom działającym na rynkach takich krajów. Wydana publikacja daje również wyjaśnienie dlaczego te właśnie podejście zyskało powszechną akceptację, wliczając w to „Modelową Konwencję ONZ w sprawie podwójnego opodatkowania pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się” oraz „Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu  i majątku”.

Podręcznik wydany przez ONZ jest zgodny z Wytycznymi OECD, ponieważ są one szeroko stosowane zarówno przez kraje rozwijające się, jak i rozwinięte.

Zawartość podręcznika

Podręcznik ONZ podzielony jest na X Rozdziałów składających się w większości
z kilku podrozdziałów.

Należy zaznaczyć, że w porównaniu z wytycznymi OECD podręcznik ONZ zawiera dodatkowo informacje odnośnie audytu i oceny ryzyka w zakresie cen transferowych oraz najlepszych praktyk stosowanych w krajach rozwijających się.

 © DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions