top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz Prawa celnego

2013-10-16

Wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe  spowoduje zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli podatnik zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przez upływem tego terminu.

15 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz Prawa celnego. Stanowi ona dostosowanie prawa polskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11).

W wydanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim wywołują skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w wyniku wszczęcia

o którym to postępowaniu zainteresowany podatnik nie został poinformowany, są sprzeczne z Konstytucją RP.

Podatnik był przekonany, że jego zobowiązanie po upływie 5 lat od roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku, zostało przedawnione, a w rzeczywistości obowiązek nadal obciążał podatnika, o czym ten nie wiedział. Ze względu na fakt analogicznego rozwiązania w odniesieniu do  przepisów regulujących postępowania o zapłatę ceł, nowelizacja objęła również Prawo celne.

Efektem zmian nowelizacji jest nałożony na organy podatkowe i celne obowiązek wcześniejszego zawiadamiania podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Zawiadomienie będzie musiało nastąpić najpóźniej do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Obowiązek informacyjny obejmie również postępowania w sprawach dotyczących należności płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych lub niewpłaconych podatków.

Poniżej pełna treść zmian:

Dz. U.2013 poz.1149© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions