top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 1 kwietnia 2020

2020-04-03

Przekazujemy Państwu podsumowanie w zakresie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej oraz dotychczas uchwalonych aktów wykonawczych.

Stanowią one w szczególności wynik prac nad nowelizacją ustawy z  dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Informacje przedstawione zostają w podziale na rodzaj/ rozmiar prowadzonej działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy

Praca i ubezpieczenia:

–  warunek: spadek obrotów gospodarczych oraz brak zaległości podatkowych oraz w ZUS do końca III kwartału 2019 r.;

–   wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym  w następstwie COVID-19; przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

–  świadczenie wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego, tj. okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

–  wynagrodzenie pracownika może być obniżone o max 50%, nie może być jednak niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;

–   dofinansowanie obniżonego wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);

–   brak dofinansowania do wynagrodzeń, których wysokość wynosiła 15.861 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

–   zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników,  w którym określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego;

–   przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

–   warunek: spadek obrotów gospodarczych oraz brak zaległości podatkowych oraz w ZUS do końca III kwartału 2019 r;

–   wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19; przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

–   wymiar czasu pracy nie może być obniżony więcej niż do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2.600 zł brutto);

–   dofinansowanie połowy wynagrodzenia, lecz w wysokości nie większej niż 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);

–   brak dofinansowania do wynagrodzeń, których wysokość wynosiła 15.861 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

–   zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników,  w którym określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonej wymiaru czasu pracy;

–   przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

–   warunek: spadek obrotów gospodarczych, brak zaległości podatkowych oraz w ZUS do końca III kwartału 2019 r.;

–   przekazanie kopii porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni od dnia zawarcia porozumienia.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się:

lub

Podatki

–   warunek: przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do roku 2019 r.;

–   konieczność złożenia korekty zeznania za rok 2019 po złożeniu zeznania za 2020 r.

–   warunek: spadek przychodów o 50% w porównaniu do miesiąca roku poprzedniego.

warunek: poniesienie przez podatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz uzyskanie w danym okresie rozliczeniowym przychodów  niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

warunek: poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pozostałe

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

–   przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS do końca III kwartału 2019 r. a ni nie występują przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

–   dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 m-ce;

–   obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania i po zakończeniu przez okres równy temu finansowaniu;

–   spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj. zmniejszenie sprzedaży obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy przypadających po dn. 01.01.2020 r. w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;

–   dofinansowanie w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej:

30% Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
50% Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
80% Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 

–   dofinansowanie wypłacane jest miesięcznie, warunkiem jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu  pracowników objętych umową oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne;

–   wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przedsiębiorca zatrudniający więcej niż 9 osób – składki ZUS

Mikroprzedsiębiorca

Pozarolnicza działalność gospodarcza / umowa cywilnoprawna

– Działalność gospodarcza

Jednorazowe świadczenie w kwocie 80% wynagrodzenia minimalnego (2.080 zł).

– Umowa cywilnoprawna

Osoby wykonujące umowę agencyjną , umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług (umowy cywilnoprawne).

Jednorazowe świadczenia postojowego 1.300 zł, chyba że wynagrodzenie w marcu na podstawie umowy było niższe, wtedy kwota wynikająca z wysokości wynagrodzenia.

Świadczenia postojowe są zwolnione z podatku dochodowego.

–   warunek: przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15.681 zł

Mamy nadzieję, iż powyższe informacje będą dla Państwa pomocne. Przyjmujemy, iż staną się one podstawą do dalszej dyskusji.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem. Wspólnie dobierzemy zestaw działań, który będzie najbardziej adekwatny do obecnej sytuacji w Państwa firmie.

TaxALERT 18 lutego 2020

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions